• HRA Kalite, bütün hizmetlerini, gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir ve bunun sağlanması HRA Kalite yönetiminin sorumluluğundadır.
 • HRA Kalite, yürütmekte olduğu tüm faaliyetlerde gizlilik, bağımsızlık ve tarafsızlığı sağlamak adına tüm personelden (HRA Kalite çalışanları ve dış hizmet alınan taşeron personeller dahil) ve komite/kurul üyelerinden taahhüt alır.
 • “TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler”, ”TS EN ISO/IEC 17024 Uygunluk Değerlendirmesi - Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar” ve “TS EN ISO/IEC 17025 Deney Ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar” standartları tam bir entegrasyon içinde yönetim sistemimizi oluşturmaktadır ve her bir sistemin şartları ayrı ayrı yerine getirilirken müşterek olan konularda uygulanan sistem her üç standardın gereğini de karşılamaktadır.
 • HRA Kalite, kendi hizmetlerini yürüttüğü koşulların gerektirdiği ölçüde bağımsızdır ve TS EN ISO/IEC 17020 Standardının EK-A şartlarını karşılamaktadır. HRA Kalite A Tipi Muayene kuruluşudur.
 • HRA Kalite, yönetim sisteminin uygulanmasını ve sürekli iyileştirmenin sağlanmasını taahhüt etmektedir. HRA Kalite, yönetim sistemi şartlarının tutarlı bir şekilde yerine getirilmesini sağlamadaki etkinliğini, periyodik olarak gerçekleştirilen tetkikler ve yönetimin gözden geçirmeleri ile değerlendirerek taahhüdünü yerine getirmektedir.
 • HRA Kalite’ nin bütün bölümleri birbirinden bağımsız ve tarafsız olarak hizmet verir. Bir bölümden hizmet verilmesi, diğer bölümlerden verilen hizmetleri olumlu ya da olumsuz etkilemez.
 • HRA Kalite tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik ile ilgili riskleri tanımlar, periyodik olarak gözden geçirir, önlemler alır, risk seviyesini en aza indirmek ve/ veya ortadan kaldırmaya yönelik sürekli çalışmalar yapar.
 • Tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerinin zarar görmesini engellemek adına, HRA Kalite, bir firmaya aynı anda 2. Taraf ve 3. Taraf hizmet verilmesi durumu söz konusu olduğunda, HRA Kalite öncelikli olarak hizmetlerden birinin verilmesi doğrultusunda tercih hakkını kullanacağını, fakat firmanın talebinde ısrarcı olması durumunda HRA.LS.309 Ek1’i dikkate alarak belirtilen işe özel risk analizi yapacağını beyan eder.
 • HRA Kalite’ nin bütün bölümleri tek bir şirket çatısı altında faaliyet göstermektedir. Kaynaklar “tek şirkete aittir ve yönetim stratejisine göre, sunulan hizmet oranında bölümler arasında” paylaşılmaktadır.
 • HRA Kalite, faaliyetlerini yürütecek yeterlilikte organizasyon yapısını oluşturmuş, kalite sistemini kurmuş, uygulamakta ve uygunluğunu sürdürmektedir.
 • Organizasyon şemasında bir kişinin birden fazla pozisyonda yönetici olarak görevlendirilmesi durumunda oluşabilecek riskler devamlı olarak kontrol altında tutulmaktadır. HRA Kalite, faaliyetlerinde görev alan tüm personelin performansından sorumludur. Ayrıca tüm personelden, görev aldığı faaliyet ve pozisyonlarda tarafsız olacaklarına dair taahhüt alır.
 • HRA Kalite yönetimi, kuruluşun ve personelin üzerinde tarafsızlığı ve bağımsızlığı tehlikeye atacak ticarî, malî ve diğer baskıların oluşmasına izin vermeyeceğini taahhüt eder.
 • HRA Kalite bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda; müşteri ile hiçbir şekilde kredi, borç vb. isimler altında bir maddi çıkar ilişkisine girmeyeceğini ve ya bundan dolayı müşterinin meşru olmayan beklentilerini kesinlikle kabul etmeyeceğini, sadece sunduğu hizmetin bedelini talep edeceğini beyan eder. İş alabilmek için komisyon karşılığı çalışan aracı kişi veya kurumlarla çalışmayacağını taahhüt eder.
 • HRA Kalite, ticari amaçlı olarak sivil ya da ticari bir organizasyona/kuruma üye olması durumunda ilgili organizasyon/kurum üyelerine herhangi bir şekilde ayrıcalık/kolaylık vb. tanınmayacağını taahhüt eder.
 • HRA Kalite, reklam ve pazarlama faaliyetleri kapsamında çıkar sağlamayı önlemek amacıyla yanıltıcı beyanlara ortak olmamaktadır, beyanları sürekli olarak takip etmekte, müşterileri beyanlar hakkında bilgilendirilmektedir.
 • HRA Kalite, müşteri ile arasında yapılmış ve yasal geçerliliği olan sözleşmenin şartlarına uygun hareket edeceğini taahhüt eder.
 • HRA Kalite, çalışmaları sırasında iş ve müşteri ile ilgili edinilmiş bütün bilgileri, müşteriyle yapılan ve yasal geçerliliği olan sözleşmenin şartlarına uygun olarak saklar.
 • HRA Kalite, iş ve müşteri ile ilgili edinilmiş bütün bilgileri yasal zorunluluk olmadıkça, müşterinin yazılı izni olmadan, yapılan sözleşmede belirtilmiş kişi veya organizasyonlar dışında, üçüncü bir şahıs veya organizasyona vermeyeceğini; yasal zorunluluktan dolayı bilgilerin başka bir kurumla paylaşılması gerektiğinde ise, bu durum hakkında müşteriyi bilgilendireceğini beyan eder.
 • HRA Kalite, bünyesinde çalıştırdığı personelden,
 • Müşteriyle olan potansiyel çıkarları doğrultusunda taraflı davranmayacağına (yakın arkadaş, akraba ilişkisi olması, müşteriden personele gelebilecek iş imkânları, önceden birlikte çalışılmış olması),
 • Müşteriden maddi çıkarları (para, hediye, seyahat imkânları vb.) doğrultusunda bir teklif geldiğinde HRA Kalite’ ye bildireceğine dair taahhüt alır. Personel “bu tür durumların HRA Kalite’ye bildirilmemesi ve kanıtlanması durumunda hakkında yasal sürecin başlatılacağı konusunda” bilgilendirilmektedir. Kurul üyeleriyle gizlilik ve çıkar çatışmaları dâhil düzenlemeleri içeren ve yasal geçerliliği olan bir sözleşme imzalanır.
 • HRA Kalite, bünyesinde çalıştırdığı personelden, müşteriyle geçmişte sorun yaşanmış olması durumu var ise bunu önceden beyan edeceklerine, dair taahhüt alır ve bu personeli bahsi geçen müşterinin muayene/belgelendirme/test faaliyetlerine dâhil etmeyeceğini beyan eder. Personel “böyle bir durumun bildirilmemesi ve kanıtlanması durumunda hakkında yasal sürecin başlatılacağı konusunda” bilgilendirilmektedir.
 • HRA Kalite, muayene çalışmaları kapsamında muayene edilen ögenin tasarımcısı, imalatçısı, sahibi ve ya bakımını yapan durumunda olmayacağını ve ya böyle bir tüzel kişiliğin parçası olmayacağını taahhüt eder. Bu konumda olan kişilerle ilişkilerinden dolayı tarafsızlık ilkesinin zarar görmesini önlemek adına bu tür kuruluşlarda gerçekleştirilen muayene çalışmalarında personelden tarafsız davranacağına dair taahhüt alır.
 • HRA Kalite, personel belgelendirme ve muayene yaptığı kuruluşlarda tarafsızlığın, objektif delillerin aranmaması sebebiyle zarar görmesini önlemek amacıyla muayene ve belgelendirme çalışmalarına ait kayıtlar, HRA Kalite bünyesindeki birim yöneticileri tarafından gözden geçirilmektedir.
 • HRA Kalite, personel belgelendirme faaliyetleri kapsamında görev alan personelinden, başvuru sahiplerine, adaylara ve belgelendirilmiş kişilere tarafsız ve adil davranacağına dair taahhüt alır.
 • HRA Kalite, herhangi bir sınırlayıcı şarta (örn. aşırı maliyet, bir gruba üyelik vb.) dayandırarak başvuru sahiplerini kısıtlamayacağını taahhüt eder.
 • HRA Kalite, başvuru sahipleri ile adayların erişimini haksız olarak zorlaştırıcı veya engelleyici prosedürler uygulamayacağını taahhüt eder.
 • Belgelendirme programı eğitimi belirtilmiş bir ön şart olarak istediğinde, HRA Kalite, eğitimin tanınması/onaylanması sürecinde tarafsız davranacağını, değerlendirme ve belgelendirme şartlarını hafifletmeyeceğini taahhüt eder.
 • HRA Kalite, başvuru sahibine ve ya adaya, HRA Kalite’ den ve ya belirli bir yerden eğitim/öğretim hizmetinin alınmasını ön şart olarak talep etmeyeceğini ve böyle bir durumun belgelendirmenin daha basit, daha kolay veya daha ucuz olacağını ifade veya ima etmeyeceğini taahhüt eder.
 • Gizliliğin, bilgi güvenliğinin ve tarafsızlığının güvence altına alınması adına; HRA Kalite, personel belgelendirme faaliyetlerini eğitimden bağımsız olarak gerçekleştirir.
 • HRA Kalite’ nin ücret politikası yapılan iş miktarından bağımsızdır. HRA Kalite, yapılacak test, muayene ve ya belgelendirme çalışması sayısını personel üzerinde teşvik ve baskı unsuru olarak kullanmayacağını, personelin gelirini bu çalışmalarla ilişkilendirmeyeceğini beyan eder.
 • HRA Kalite’ nin işlemleri ve hesapları bağımsız bir denetime tabidir. HRA Kalite’ nin bütün kayıtları bir yeminli mali müşavir tarafından denetlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır.
 • HRA Kalite faaliyetleri kapsamında üçüncü taraflara karşı oluşabilecek zarar veya risklere karşı Mesleki Sorumluluk Sigortası yaptırmıştır.
 • HRA Kalite firma ortakları ve yönetimi, firmayı taahhütlerine karşı destekler ve ilkelerin uygulanmasında ısrarcı davranır.